Stationen

Operative Gynäkologie

Station 1-54
Haus 1, Ebene 5

Telefon 0621/383-2353

Geburtshilfe

Station 1-61
Station 1-63
Haus 1 Ebene 6

Telefon 0621/383-2534
Telefon 0621/383-2354